Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer - Atelier Pierre streeft ernaar om nauwkeurige en bijgewerkte inhoud op deze website te verstrekken. Helaas, af en toe kunnen er prijswijzigingen, uitverkochte goederen en andere onbedoelde fouten op onze site voorkomen. Atelier Pierre kan alleen verantwoordelijk worden gesteld volgens de Belgische wetgeving. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in de regio waar Atelier Pierre gevestigd is.